In Cirurgia Corporal, Cirurgia Facial, Cirurgia Reparadora

La medicina no és una ciència exacta i, per tant, el seu exercici no està exempt de certs riscos ni de la comissió d’errors. La mala praxi mèdica ha estat una preocupació des que va sorgir la figura del metge. No obstant, la regulació legal actual i el concepte de mala praxi en ocasions es difuminen davant de situacions de molt diferent naturalesa en què un pacient es pot sentir afectat.

En primer lloc, cal deixar molt clar, que hi ha risc de complicacions en qualsevol tractament (sagnat, cicatrius hipertròfiques, etc.). Un bon doctor exposarà amb claredat al pacient tots els riscos i possibles complicacions del tractament i els especificarà en el consentiment informat que llegirà i acceptarà (o no) el pacient.

Aquestes possibles complicacions no s’han de confondre amb una mala praxi, sempre que el doctor actuï amb professionalitat en l’execució del tractament i doni solució a la possible complicació.

MALA PRAXI, LA SEVA DEFINICIÓ I ELS SEUS TIPUS

El concepte de mala praxi mèdica es defineix com una situació en què l’actuació del professional provoca un dany en el cos o en la salut d’una persona, ja sigui de forma parcial o total, limitat en el temps o amb caràcter permanent.

Les vies per les quals un metge pot incórrer en mala praxi són diverses: negligència, imperícia o imprudència.

NEGLIGÈNCIA MÈDICA

La negligència mèdica es produeix quan el professional no actua segons les normes de la seva professió. En general, se sol deure a descuits, que de vegades tenen el seu origen en l’estrès o la sobrecàrrega de treball, la qual cosa no l’eximeix de conseqüències jurídiques.

IMPRUDÈNCIA MÈDICA

La imprudència mèdica es diferencia de la negligència en que, en aquest cas, el professional realitza una acció temerària posant en risc la vida o la recuperació del pacient. En aquest cas, es podria parlar de delicte.

IMPERÍCIA MÈDICA

La imperícia es deu a la manca de coneixements, habilitat o experiència per part del metge.

Afortunadament, la qualitat professional de la immensa majoria de metges del nostre país és excel·lent. No obstant, si creus haver patit mala praxi per part d’algun professional, et convé saber quins són els teus drets i com reclamar.

 

QUÈ FER SI HAS PATIT UN ERROR MÈDIC?

La legislació espanyola no és molt clara a l’hora d’establir els límits de la responsabilitat del metge. Els documents de referència per regular i legislar sobre la mala praxi són el Jurament Hipocràtic i el Codi Civil, en el seu article 1104.

Davant d’una situació de mala praxi, com un diagnòstic erroni, oblit de material quirúrgic en el cos del pacient, alta mèdica prematura o altres, es pot actuar per via penal, civil o contenciosa administrativa.

En aquests casos, el primer pas és recopilar tota la informació sobre les proves realitzades, els tractaments o la intervenció. No oblidis demanar la teva història clínica al doctor, té l’obligació de donar-te-la. Si comptes amb testimonis, molt millor.

En segon lloc, has de contactar amb un advocat especialitzat que pugui valorar si hi ha hagut mala praxi i orientar-te sobre la via més adequada per a reclamar.

 RECLAMACIÓ PER VIA PENAL

La via penal se sol triar quan les conseqüències de l’error han estat molt greus per al pacient o, fins i tot, s’hagi produït la seva defunció. L’objectiu és aconseguir indemnització, pena de presó o inhabilitació per als responsables. El termini per interposar la denúncia en els casos més greus és de tres anys i de sis mesos si hi ha hagut danys menors.

 RECLAMACIÓ PER VIA CIVIL

La via civil és la més habitual per als casos lleus. La seva finalitat és aconseguir únicament una indemnització pels danys produïts.

RECLAMACIÓ PER VIA CONTENCIÓS-ADMINISTRATIVA

És l’opció menys efectiva, ja que pot trigar fins a cinc anys a resoldre. És l’única via quan l’error és comès per un centre mèdic totalment o parcialment públic. En aquest cas no s’actua contra el metge i només es pot obtenir una compensació econòmica.

La nostra recomanació per evitar una mala praxi és que t´assessoris sobre el metge que va a tractar-te, consultant la seva trajectòria professional i les opinions directes d’altres pacients que han passat per les seves mans.

Referent a això, vés amb compte amb certs fòrums on s’elogia o menysprea a un o altre doctor. Algunes d’aquestes opinions no són de pacients reals.

Start typing and press Enter to search

Microneedling i el seu ús en la cirurgia reparadora